Bliv
medlem

MEDLEMSKAB
eventsoverview1098

Digital generalforsamling - Frist for at stille spørgsmål til dagsordenens punkter

Kære medlem af NDCC Som I sikkert har fuld forståelse for, så var vi nødt til at ændre på formen for årets ordinære generalforsamling, som var indkaldt til den 24. marts. På grund af situationen og usikkerheden om hvornår det igen vil være muligt at samles derude i den virkelige verden, så afholder vi i år vores generalforsamling digitalt efter følgende regler:

Dato:
08. april 2020 kl. 08:00 - 21:00
Sted:
Hjemmefra

Herunder følger dagsordenen, punkt for punkt – med bestyrelsens beretning, regnskab med kommentarer, indstilling til nyt bestyrelsesmedlem og alt det andet som indgår i enhver anden ordinær generalforsamling. Det bemærkes, at der ikke er beslutninger efter vedtægternes § 13 på dagsordenen.

I løbet af den kommende uge - til og med onsdag den 8. april - vil der være mulighed for at stille spørgsmål til samtlige punkter. Spørgsmål kan sendes til kontakt@ndcc.dk

Når fristen for at stille spørgsmål er udløbet, nærmere bestemt den 15. april, vil vi igen sende en mail ud med bestyrelsens beslutningsforslag, men hvor vi under hvert punkt har tilføjet de modtagne spørgsmål og bestyrelsens svar. Derudover vil der – med hensynstagen til de stilledes spørgsmål og bestyrelsens svar – være mulighed for at stemme for eller imod godkendelse af det pågældende punkt. Afgivne stemmer i form af svarmails skal være os i hænde inden den 24. april, hvorefter referat fra generalforsamlingens beslutninger lægges ud på vores hjemmeside.

Dermed vil vi lovligt kunne afholde generalforsamlingen i god tid inden bestemmelserne i vedtægternes § 10.

I det følgende vil der være mulighed for at kommentere eller stille spørgsmål efter hvert punkt. Det sker ved, at du kopierer hele nedenstående mail eller kun det eller de punkter, hvortil du har spørgsmål eller kommentarer og sender det hele som en svarmail. Venligst ikke benyt ”reply all”, således at vi undgår alt for store mængder spam...

Vores næste e-mail vil kun indeholde de indkomne spørgsmål og kommentarer, bestyrelsens svar og bestyrelsens beslutningsforslag, samt en mulighed for at stemme enten JA eller NEJ.

Vi håber, at så mange som muligt af jer vil tage jer tid til at sikre medlemsdemokratiet ved at deltage i generalforsamlingen.

Med venlig hilsen NDCC’s bestyrelse

------------------

NDCC’s generalforsamling 2020

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent og sekretær
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning
 3. Fremlæggelse af revideret regnskab
 4. Valg til bestyrelsen
 5. Valg af revisor
 6. Indkomne forslag fra medlemmerne
 7. Fastsættelse af årskontingent
 8. Eventuelt

1. Valg af dirigent og sekretær

På grund af, at generalforsamlingen holdes digitalt vil der ikke blive valgt dirigent. Anne-Liv Eriksen foreslås som sekretær / referent.

Spørgsmål / kommentarer:

2. Fremlæggelse af bestyrelsens årsberetning

Det forgangne år har været begivenhedsrigt og tilfredsstillende, både med tanke på medlemsudvikling og medlemsaktiviteter.

Bestyrelsen har afholdt 7 ordinære bestyrelsesmøder.

Bestyrelsen 2019/20 har bestået af:

 • Steinar Valade-Amland ( formand )
 • Kim Heiberg ( næstformand )
 • Kirsten Stochflet Jensen ( kasserer )
 • Siri Zachariassen
 • Kim Frost Fuglsang
 • Jeppe Brogaard Clausen

Suppleant har været Dagny Nome, og Dagny har deltaget I samtlige bestyrelsesmøder.

Desuden har vi også i år haft stor glæde af Anne-Liv Eriksens indsats som sekretær og Kari Anne Riises store arbejde som web-ansvarlig.

I perioden har vi haft et svagt stigende medlemstal, både blandt virksomheds- og privatmedlemmer. Bestyrelsen vil dog minde om, at der stadig findes mange virksomheder og erhvervsledere derude, som burde være oplagte medlemsemner. Vi opfordrer derfor alle medlemmer til at anbefale andre i deres netværk til at overveje et medlemskab af NDCC.

Vi har afholdt en række velbesøgte arrangementer af høj kvalitet i perioden.

 • Første arrangement var sidste års generalforsamling, som fandt sted i UNOPS / FN-Byen, og hvor vi blev klogere på hvilke samarbejdsmuligheder som findes mellem lokale virksomheder og FN-systemet.

 • Derefter – i starten af juni – afholdt vi i samarbejde med BI’s og SSE’s alumner, den norske ambassade og KLP en ledelseskonference som satte fokus på det skandinaviske ledelses-dna.

 • Årest sommefest blev afholdt i den Kongelig Dansk Yachtklub og omfattede både sejltur og skumsprøjt med efterfølgende måltid og netværk.

 • Efterårssæsonens første arrangement blev hosted af NJORD Advokatpartnerselskab og havde fokus på fødevareinnovation, hvor forskere fra DTU Fødevarer fortalte om og lod os smage på nogle af de fødevarer, vi nok kommer til at anvende meget mere i fremtiden end det vi gør i dag.

 • Arrangementet i november kastede lys over de 17 verdensmål og CSR, hosted af DFDS og med indlæg både fra Copenhagen Institute of Future Studies, Equinor og DFDS.

 • Der blev også i år inviteret til førjulkomsammen, men på grund af manglende tilmelding blev arrangementet aflyst.

 • Et af årets højdepunkter – hvert eneste år – er nytårskur i ambassadørens residens, hvor vi i år satte ny deltagerrekord med 65 gæster.

Ud over netværksaktiviteterne har bestyrelsen også brugt tid på at tale med personer i Århus, som ønsker at sikre NDCC en tilstedeværelse også i det jyske. Hvilken form en sådan tilstedeværelse vil få er endnu ikke afklaret, men bestyrelsen ønsker at støtte initiativet både ved at deltage i diskussionerne og ved at støtte op om arrangementer eller andre aktiviteter både i form af at bruge vores adgang til medlemmer og andre kontakter, men også økonomisk, hvis vi vurderer at det giver mening i forhold til vores overordnede mål.

Vi har også brugt en del kræfter på at få redesignet NDCC’s hjemmeside, og en særlig tak til Kari Anne Riise for at være tovholder på det projekt.

Ellers er NDCC præget af, at vi har en sund økonomi, et fremragende samarbejde med ambassaden og en række andre aktører, en god stemning både i bestyrelsen og – ikke mindst – blandt medlemmerne hver gang de mødes.

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens godkendelse af den aflagte årsberetning.

Spørgsmål / kommentarer:

3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Årets regnskab viser en stigning i indtægterne på ca. kr. 20.000, svarende til stigningen i medlemstallet. Vi har fået værdifuld støtte fra flere af vore medlemmer i form af værtskabet for vore arrangementer – noget som har holdt vores udgifter langt under det budgetterede. Øvrige omkostninger omfatter den beskrevne opdatering af www.ndcc.dk, transport, sekretariatsbistand, samt et par mindre poster, men bundlinjen er, at vi også i år kommer ud med et pænt resultat på cirka kr. 45.000 – mod et budgetteret overskud på kr. 19.000 – hvilket betyder at foreningens kasse ved årets start var på lige i overkant af kr. 180.000.

cidimage005.png@01D6036E.FB542550

Vore vedtægter pålægger os ikke at fremlægge et budget, men i forlængelse af tidligere generalforsamlingers ønske om indsigt i bestyrelsens overvejelser for det kommende fremlægges også i år et budget for 2020.

cidimage043.png@01D602CB.BE2D6130

Ligesom for sidste år budgetterer vi med en beskeden stigning i antallet medlemmer, og dermed også kun en mindre indtægtsstigning. Ud over de faste udgifter, hvor vi budgetterer i samme niveau som foregående år og kun med mindre stigninger, så er der i budgettet afsat et beløb på kr. 25.000 som vil blive bevilget til eventuelle aktiviteter i Jylland, hvis bestyrelsen vurderer at de samlet set – ud over at være i tråd med vores overordnede mål om at styrke det samarbejde inden for handel og kultur mellem Norge og Danmark, også vil styrke NDCC’s synlighed og omdømme. Derudover ved vi allerede nu, at de budgetterede kr. 20.000 til generalforsamling ikke vil blive brugt til formålet.

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens godkendelse af det aflagte regnskab.

Spørgsmål / kommentarer:

4. Valg til bestyrelsen

Der skal vælges tre personer til bestyrelsen som vælges for to år ad gangen. Bestyrelsen konstituerer sig selv – herunder vælger formanden i dens midte. Derudover vælges en suppleant, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder utidigt af bestyrelsen i løbet af den periode, vedkommende er valgt for. Bestyrelsen kan invitere suppleanten til at deltage i de ordinære bestyrelsesmøder.

På valg ved årets generalforsamling er:

 • Steinar Valade-Amland ( genopstiller )
 • Siri Zachariassen ( genopstiller ikke )
 • Jeppe Brogaard Clausen ( genopstiller )
 • Dagny Nome ( genopstiller )

Det vil sige, at der skal findes en erstatning for Siri Zachariassen, og ligeledes en suppleant.

Dagny Nome, som har været suppleant i den foregående periode, stiller op til bestyrelsesposten, mens Mathilde Byskov stiller op som suppleant.

Her er de to kandidaters LinkedIn-profiler:

https://www.linkedin.com/in/dagny-nome/

https://www.linkedin.com/in/mathilde-byskov-8760a84b/

Bestyrelsen beder om generalforsamlingens opbakning til at vælge Dagny Nome til bestyrelsen og Mathilde Byskov som suppleant.

Derudover vil vi rette en stor tak til Siri Zachariassens for hendes store indsats i bestyrelsen.

Spørgsmål / kommentarer:

5. Valg af revisor

Bestyrelsens foreslår, at Even Elias Austevoll genvælges som foreningens revisor.

Spørgsmål / kommentarer:

6. Indkomne forslag fra medlemmerne

Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne i forlængelse af, at den oprindelige invitation blev udsendt med varsel i henhold til vedægterne.

7. Fastsættelse af årskontingent

Bestyrelsen foreslår at de nuværende kontingenter bibeholdes i det kommende år;

 • kr. 3.000,- / årligt for virksomheder og viden- og kulturinstitutioner
 • kr. 500,- / årligt for privatpersoner

Førstnævnte giver adgang til indtil 3 personer til NDCC’s arrangementer, mens sidstnævnte giver personlig adgang til NDCC’s arrangementer. Kontingentet opkræves umiddelbart efter generalforsamlingen og giver adgang til NDCC’s medlemsydelser frem til og med næste generalforsamling.

Bestyrelsens foreslår, at nuværende kontingentsatser bibeholdes i det kommende år.

Spørgsmål / kommentarer:

8. Eventuelt

Der er ikke meldt emner ind under eventuelt, men det kan stadig nås:

Spørgsmål / kommentarer: