VEDTÆGTER

Senest revideret ved NDCCs generalforsamling 2018

§ 1

NDCC
NORWEGIAN-DANISH chamber of COMMERCE and CULTURE
CVR nr. 37530417

er hjemmehørende i København hos Norges ambassade og Innovasjon Norge.

§ 2
NDCC har til formål at fremme samarbejdet og netværket mellem norske og danske virksomheder, organisationer samt personer med interesse for norsk-danske forhold og relationer, gennem afholdelse af fagligt relevante og inspirerende arrangementer og netværksfremmende aktiviteter. Både faglige og sociale arrangementer skal i størst mulig udstrækning tilrettelægges i samarbejde med og drage nytte af de ressourcer som findes i netværket. Ligeledes står det bestyrelsen frit at indgå samarbejder med andre aktører, hvis formål og virke understøtter formål som er forenelige med NDCC’s.

§ 3
Som medlemmer kan optages virksomheder, organisationer og personer med interesse for norsk-danske forhold og relationer.

§ 4
Udmeldelse af NDCC skal ske skriftligt til sekretariatet.

§ 5
Der erlægges årligt et medlemskontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen, gælder fra generalforsamling til generalforsamling og forfalder til betaling i måneden derefter. Bestyrelsen har derudover, hvis det skønnes nødvendigt, mandat til at opkræve deltagerafgift til dækning af forplejning og andre direkte omkostninger i forbindelse med medlemsarangementer.

§ 6
NDCC ledes af en bestyrelse på seks medlemmer inklusive formanden og næstformanden. Medlemmerne vælges på NDCCs ordinære generalforsamling for en periode af to år. Valghandlingen foregår på en sådan måde, at tre af bestyrelsens medlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer, således at en vis grad af kontinuitet bibeholdes. Derudover vælges en suppleant, som indtræder i bestyrelsen i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem udtræder utidigt af bestyrelsen i løbet af den periode, vedkommende er valgt for.

Bestyrelsen vælger formand og næstformand af dens midte.

Som bestyrelsesmedlem kan vælges personer af NDCCs medlemskreds enten personer, der selv er medlemmer eller personer, der er tilknyttet en virksomhed eller organisation, der er medlem. Måtte tilknytningen for et sådant medlem ophøre i valgperioden, kan den virksomhed eller organisation, bestyrelsesmedlemmet var tilknyttet, udpege en anden person, der overtager hvervet for den pågældendes valgperiode. Hvis en sådan erstatning ikke kan findes, overtager den på generalforsamlingen valgte suppleant hvervet i resten af det afgående medlems valgperiode.

Revisor vælges hvert år blandt NDCCs medlemmer.

§ 7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes med simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8
NDCC tegnes af bestyrelsesformanden eller næst formanden hver for sig, eller af to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Al kommunikation og information blandt medlemmerne og bestyrelse foregår elektronisk via e-mail og/eller NDCCs hjemmeside.

§ 9
NDCCs regnskab følger kalenderåret.

Regnskabet skal sendes samtidig med indkaldelsen, jf. § 10.

§ 10
Den årlige generalforsamling afholdes senest inden udgangen af maj måned, og indkaldelse udsendes mindst tre uger i forvejen.

Medlemmer, som ønsker forslag optaget på dagsordenen, skal skriftligt underrette bestyrelsen herom senest ti dage før generalforsamlingen.

§ 11
Ved behandling af NDCCs sager har hvert medlem én stemme, forudsat at kontingent er betalt.

§ 12
På den årlige generalforsamling behandles følgende punkter:

1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Fastsættelse af årskontingent
8. Eventuelt

§ 13
Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på den ordinære generalforsamling under forudsætning af, at beslutningen tiltrædes af 2/3 af de tilstedeværende.

Opløsning af NDCC kræver, at minimum 3/4 af samtlige medlemmer er mødt, samt at beslutningen tiltrædes af 3/4 af de tilstedeværende.

Måtte en sådan generalforsamling om opløsning ikke være beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, skal der indkaldes til en ny, som er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 14
Såfremt NDCC bliver opløst, skal eventuelle aktiver benyttes til norsk/danske almennyttige formål.