Vedtægter – 07.04.2016

NDCC – NORWEGIAN-­DANISH Chamber of COMMERCE and CULTURE.

§ 1.
NDCC – NORWEGIAN-DANISH chamber of COMMERCE and CULTURE (NDCC) – CVR nr. 37530417 er hjemmehørende i København hos Norges ambassade og Innovasjon Norge.

§ 2.
NDCC har til formål at fremme samarbejdet og netværket mellem norske og danske virksomheder, organisationer samt personer med interesse for norsk-­‐danske forhold og relationer.

§ 3.
Som medlemmer kan optages virksomheder, organisationer og personer med interesse for norskdanske forhold og relationer.

§ 4.
Udmeldelse af NDCC skal ske skriftligt til sekretariatet.

§ 5.
Der erlægges årligt et medlemskontingent. Beløbet fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling i måneden derefter.

§ 6.
NDCC ledes af en bestyrelse på seks medlemmer inklusive formanden og næstformanden. Medlemmerne vælges på NDCCs ordinære generalforsamling for en periode af to år. Valghandlingen foregår på en sådan måde, at tre af bestyrelsens medlemmer vælges forskudt med et år i forhold til de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer, således at en vis grad af kontinuitet bibeholdes. Bestyrelsen vælger formand og næstformand af dens midte. Som bestyrelsesmedlem kan vælges personer af NDCCs medlemskreds enten personer, der selv er medlemmer eller personer, der er tilknyttet en virksomhed eller organisation, der er medlem. Måtte tilknytningen for et sådant medlem ophøre i valgperioden, kan den virksomhed eller organisation, bestyrelsesmedlemmet var tilknyttet, udpege en anden person, der overtager hvervet for den pågældendes valgperiode. Revisor vælges hvert år blandt NDCCs medlemmer.

§ 7.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre bestyrelsesmedlemmer er til stede. Bestyrelsens beslutning træffes med simpelt flertal. Ved eventuel stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

§ 8.
NDCC tegnes af bestyrelsesformanden eller næstformanden hver for sig, eller af to af de øvrige bestyrelsesmedlemmer i forening. Al kommunikation og information blandt medlemmerne og bestyrelse foregår elektronisk via email og/eller NDCCs hjemmeside.

§ 9.
NDCCs regnskab følger kalenderåret. Regnskabet skal sendes samtidig med indkaldelsen, jf. § 10.

§ 10.
Den årlige generalforsamling afholdes senest inden udgangen af maj måned, og indkaldelse udsendes mindst tre uger i forvejen. Medlemmer, som ønsker forslag optaget på dagsordenen, skal skriftligt underrette bestyrelsen herom senest ti dage før generalforsamlingen.

§ 11.
Ved behandling af NDCCs sager har hvert medlem én stemme, forudsat at kontingent er betalt.

§ 12.
På den årlige generalforsamling behandles følgende punkter:
1. Valg af dirigent
2. Fremlæggelse af årsberetning
3. Fremlæggelse af revideret regnskab
4. Valg af bestyrelsesmedlemmer
5. Valg af revisor
6. Indkomne forslag fra medlemmerne
7. Fastsættelse af årskontingent
8. Eventuelt

§ 13.
Beslutning om ændring af vedtægterne kan træffes på den ordinære generalforsamling under forudsætning af, at beslutningen tiltrædes af 2/3 af de tilstedeværende. Opløsning af NDCC kræver, at minimum 3/4 af samtlige medlemmer er mødt, samt at beslutningen tiltrædes af 3/4 af de tilstedeværende. Måtte en sådan generalforsamling om opløsning ikke være beslutningsdygtig på grund af manglende fremmøde, skal der indkaldes til en ny, som er beslutningsdygtig uanset antal fremmødte.

§ 14.
Såfremt NDCC bliver opløst, skal eventuelle aktiver benyttes til norsk/danske almennyttige formål.